Sunday, 17/10/2021 - 04:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Cù Vân

Quy chế chi tiêu nội bộ 2020

PHÒNG GD & ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON CÙ VÂN

 

Số:  05/QĐ-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cù Vân, ngày 15tháng 01 năm 2020

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CÙ VÂN

 

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ nghị định: 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính. V/v hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ.

Căn cứ thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ Tài Chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà Nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ tình hình thực tế biên chế và việc sử dụng ngân sách năm 2020 của trường Mầm non Cù Vân;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này: Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của trường Mầm non Cù Vân - Huyện Đại Từ.

Điều 2: Các cán bộ, viên chức, giáo viên của trường Mầm non Cù Vân - Huyện Đại Từ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai tổ chức thực hiện theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

  

  Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- UBND huyện (B/c);                                             

- Phòng T.chính, KBNN huyện (Phối hợp);

- Chuyên môn, công đoàn (T/h);                                                                                    

- Lưu.                                                             

                                                                                          

 

                                                                                            Triệu Thị Thùy

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 103
Tháng 10 : 1.520
Năm 2021 : 21.216