Tuesday, 20/04/2021 - 21:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Cù Vân

Công khai tài sản quý 4 năm 2020

    
 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính    
 Đơn vị: Trường Mầm non Cù Vân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
 Chương: 622     
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
     
 ......., ngày .... tháng .... năm ......    
 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH    
 Quý IV năm 2020    
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)    
 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:
    
 Đơn vị tính: Triệu đồng    
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)    
 123456    
 ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
 Số thu phí, lệ phí        
 1Lệ phí        
 2Phí        
 IIChi từ nguồn thu phí được để lại        
 1Chi sự nghiệp        
 aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
 2Chi quản lý hành chính        
 aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
 IIISố phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước        
 1Lệ phí        
 2Phí        
 BDự toán chi ngân sách nhà nước 422      
 INguồn ngân sách trong nước 422      
 1Chi quản lý hành chính        
 11Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
 12Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ        
 21Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ        
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia        
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ        
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở        
 22Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng        
 23Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
    
 1   
 MISA Mimosa.NET 2020    
    
 Đơn vị: Trường Mầm non Cù Vân    
 Chương: 622    
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)    
 123456    
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 422      
 31Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 926      
 32Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -504      
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình        
 41Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
 42Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
 5Chi bảo đảm xã hội        
 51Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
 52Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
 6Chi hoạt động kinh tế        
 61Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
 62Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường        
 71Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
 72Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin        
 81Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
 82Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn        
 91Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
 92Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao        
 101Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
 102Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
 IINguồn vốn viện trợ        
 1Chi quản lý hành chính        
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ        
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề        
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình        
 5Chi bảo đảm xã hội        
 6Chi hoạt động kinh tế        
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường        
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin        
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn        
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao        
 IIINguồn vay nợ nước ngoài        
    
 2   
 MISA Mimosa.NET 2020    
    
 Đơn vị: Trường Mầm non Cù Vân    
 Chương: 622    
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)    
 123456    
 1Chi quản lý hành chính        
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ        
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề        
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình        
 5Chi bảo đảm xã hội        
 6Chi hoạt động kinh tế        
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường        
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin        
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn        
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao        
    
 Ngày ...... tháng ...... năm .........    
    
 Thủ trưởng đơn vị    
 (Chữ ký, dấu)    
    
 Triệu Thị Thuỳ    
 3   
 MISA Mimosa.NET 2020    
                 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 78
Hôm qua : 97
Tháng 04 : 1.771
Năm 2021 : 7.969